Transparència

Dades globals de l'Atenció a 2017 CDIAP Sant Boi

Infants a 1 de gener 379
Infants a 31 de desembre 372
Infants que han iniciat l'atenció durant l'any 272
Infants que han finalitzat l'atenció al llarg de l'any 279
Total d'infants atesos 651

Els infants que han iniciat l'atenció han vingut orientats per:

N = 272

Població de residència de les famílies ateses:

N = 272

El motiu de Consulta principal ha estat:

N = 272

El Sexe dels infants que han iniciat l'atenció és:

N = 272

La seva edat a l'inici de l'atenció:

N = 272

Edat en mesos

La valoració interdisciplinar dels infants que han iniciat l'atenció a 2018 i presenten patologia és:

N = 197*

*No inclou els infants en procés de diagnòstic a 31 de desembre de 2018 (71). Total d’infants que han iniciat l’atenció: 272.

Motius de baixa dels infants que han finalitzat l'atenció:

N = 279

Edat en finalitzar l'atenció:

N = 279

Edat en mesos

Durada de l'atenció rebuda al CDIAP:

N = 279

Temps en mesos

Derivació en finalitzar l'atenció al CDIAP:

N = 279